Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Spółkę Cooper Group

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę Cooper Group (zwana dalej „Spółką”) na rzecz Klientów.
 2. Spółka zobowiązuje się do świadczenia usług z zakresu pośrednictwa w uzyskaniu Konsultacji Klienta z Mecenasami (zwanych dalej „Konsultacjami”) na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”)
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 2. Definicje

 

Przez pojęcia użyte w Regulaminie rozumie się:

 • Spółka – Spółka Cooper Group z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 4/91 Rejestr SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO KRS: 0000379738 NIP: 5252498574 REGON: 1427843360
 • Formularz Kontaktowy – Formularz dostępny na stronie internetowej Spółki, służący do nawiązania kontaktu z Mecenasem z danej Dziedziny Prawa.
 • Konsultacja – pomoc prawna świadczona na rzecz Klienta przez Mecenasów z wybranej Dziedziny Prawa. Konsultacja składa się z Rozmowy Wstępnej oraz Porady.
 • Rozmowa Wstępna – bezpłatna konsultacja telefoniczna Klienta z Mecenasem w wymiarze maksymalnie 5 minut, służąca do dokonania wstępnego rozeznania przez Mecenasa co do stanu faktycznego sprawy przedstawionego przez Klienta w celu wskazania na zakres pomocy prawnej jaką Mecenas może udzielić w ramach Porady.
 • Porada – konsultacja Klienta z Mecenasem specjalizującym się w danej Dziedzinie Prawa, polegająca na dokonaniu przez Mecenasa analizy stanu faktycznego sprawy przedstawionego przez Klienta, przedstawienie propozycji rozstrzygnięcia sprawy oraz ewentualne ustalenie wraz z Klientem strategii dalszego działania oraz zakresu dalszej pomocy prawnej mieszczące się łącznie w wymiarze 1 godzinie pracy Mecenasa.
 • Mecenas – osoba posiadająca wykształcenie prawnicze z uprawnieniami adwokata, radcy prawnego, wpisana na odpowiednią listę prowadzoną przez właściwy organ samorządu zawodowego, biegła w jednej lub kilku Dziedzinach Prawa;
 • Rachunek Bankowy Spółki – numer rachunku bankowego, którego posiadaczem jest spółka, prowadzony w banku ALIOR BANK Nr rachunku 57 2490 0005 0000 4520 9674 8733 Iban PL57 2490 0005 0000 4520 9674 8733, SWIFT ALBPPLPW.
 • Dziedzina Prawa – zakres przedmiotowy Konsultacji świadczonej przez Mecenasa w obrębie jego specjalizacji,
 • Klient – osoba fizyczna o pełej zdolności do czynności prawnych, działająca w imieniu swoim i na swoja rzecz lub działająca w imieniu i na rzecz osoby prawnej którą reprezentuje, uprawniona do zamówienia usługi pośrednictwa w kontakcie z Mecenasem;
 • Umowa – umowa o świadczenie Usługi pośrednictwa w uzyskaniu Konsultacji z Mecenasem, zawarta pomiędzy Klientem a Spółka.

§ 3. Przedmiot Usługi

 

 1. Przedmiotem Usługi wykonywanej przez Spółkę jest zapewnienie pośrednictwa w uzyskaniu przez Klienta Konsultacji z Mecenasem.
 2. Spółka zawiera z Klientem Umowę, której treścią jest zapewnienie przez Spółkę pośrednictwa w uzyskaniu Konsultacji z Mecenasem. W celu zawarcia Umowy, Klient składa zamówienie na Konsultację, o którym mowa w § 4 pkt. 1 Regulaminu.
 3. Spółka nie świadczy usług z zakresu pomocy prawnej, a w szczególności: nie udziela porad prawnych, nie reprezentuje interesów Klienta przeciwko drugiej stronie przed sądem lub innym organem, ani nie świadczy innych usług związanych z działalnością adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych, notariuszy, doradców restrukturyzacyjnych, komorników, mediatorów sądowych, sędziów polubownych.
 4. Konsultacja jest świadczona przez Mecenasa w obrębie jego specjalizacji.
 5. Złożenie Zamówienia na Konsultację wymaga spełniania przez Klienta minimalnych wymagań sprzętowych, tj. dostępu do telefonu stacjonarnego bądź komórkowego, dostępu do komputera z dostępem do sieci Internet, adres poczty elektronicznej, komunikator audiowizualny.
 6. Złożenie Zamówienia na Konsultację uprawnia do kontaktu tylko z wybranym Mecenasem.
 7. Rozmowy między Klientem a Mecenasem są poufne i objęte tajemnicą zawodową stosownie do treści § 10 Regulaminu.
 8. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), Klientowi nie wolno dostarczać do Spółki treści o charakterze bezprawnym.
 9. Umowa ulega rozwiązaniu:

1) z chwilą wykonania Zamówienia;

2) z chwilą odstąpienia przez Klienta od Umowy;

3) z chwilą rozwiązania umowy z Klientem przez Spółkę.

§ 4. Złożenie zamówienia na Konsultację

 

 1. Aby zamówić Konsultację, Klient musi wybrać Mecenasa z danej Dziedziny Prawa, dostępnego na stronie internetowej Spółki, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w § 13 oraz zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku gdy Klient złożył zamówienie zgodnie z ust. 1 powyżej, wybrany Mecenas z danej Dziedziny Prawa połączy się z Klientem na numer telefoniczny wskazany w zgłoszeniu lub skontaktuje się z nim za pośrednictwem maila.
 3. Po telefonicznym połączeniu się z Klientem w przypadkach określonych w ust. 2 powyżej, przez pierwsze 5 minut Mecenas wykonuje Rozmowę Wstępną.
 4. Po zakończeniu Rozmowy Wstępnej, Klient może złożyć Zamówienie na Poradę, dokonując płatności w wysokości 399,00 zł. (z VAT) na rzecz Spółki z tytułu pośrednictwa.
 5. Klient może dokonać płatności za pomocą następujących metod:
  1. przelew online
  2. Płatnosc na podstawie faktury proforma
 6. Klient może także od razu zamówić Poradę, w następujący sposób:
  1. Poprzez wypełnienie Formularza Kontaktowego z zaznaczeniem odnośnika „Porada”, w którym Klient podaje swoje dane osobowe, w tym imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, zarys stanu faktycznego sprawy/problemu prawnego a także preferowane środki komunikacji, następnie;
  2. Dokonanie płatności za Poradę z góry w wysokości 399,00 zł. (z VAT) na rzecz Spółki, wybierając jedną z metod wskazanych w ust. 5 powyżej.
  3. Jeśli Mecenas uzna, iż czas Porady przekracza znacznie 1 godzinę, informuje o tym Klienta i ustala z Klientem dalsze kroki. Klienta ma w sytuacji braku akceptacji dla innych warunków współpracy możliwość rezygnacji z opłaconej Porady i zwrotu pełnej wpłaconej kwoty.
 7. Po otrzymaniu od Klienta pełnej płatności, Spółka niezwłocznie potwierdza ten fakt Mecenasowi, który rozpocznie prace nad Poradą;
 8. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przesyłanie mu faktur elektronicznych, o których mowa w treści ust. 6 powyżej na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu;
 9. Mecenas samodzielnie ustala z Klientem strategię ewentualnego dalszego działania oraz zakresu świadczonej pomocy prawnej.

§ 5. Zakres spraw wyłączony spod usługi

 

 1. Przedmiotem usługi nie mogą być:
  1. sprawy tematycznie wykraczające poza działy prawa wymienione w treści § 3 ust 4 Regulaminu,
  2. sprawy w których zachodzi konflikt interesów pomiędzy Mecenasem a Klientem albo Klientem a Spółka;
  3. sprawy co do których wykluczone jest świadczenie pomocy prawnej stosownie do przepisów ustaw i aktów prawnych wymienionych w § 10 pkt. 1-3 Regulaminu.

§ 6. Zapewnienie jakości, tajemnica zawodowa

 

Usługi świadczone przez Mecenasów są wykonywane z należytą starannością wynikająca z profesjonalnego wykonywania działalności, zgodną z posiadanymi przez nich uprawnieniami, z zachowaniem tajemnicy zawodowej oraz z zachowaniem zasad branżowej etyki, - tj. zgodnie z następującymi aktami:

 • Ustawa z dnia 26 maja 1982 r., prawo o adwokaturze (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1999 z późn. zm.) oraz Kodeksie etyki adwokackiej (uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej nr 2/XVIII/98 z dnia 10 października 1998 r., zmienionej uchwałami Naczelnej Rady Adwokackiej nr 32/2005 z 19 listopada 2005 r., nr 33/2011 – 54/2011 z dnia 19 listopada 2011 r.);
 • Ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.233 z późn. zm.) oraz w Kodeksie etyki radców prawnych (uchwała Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych nr 3/2014 z dnia 22 listopada 2014 r.);

§ 7. Odpowiedzialność Spółki i Mecenasa

 

 1. Spółka ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem ustępów poniższych.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Konsultacji Klienta z Mecenasem, odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Mecenas.
 3. Spółka oraz Mecenasi nie ponoszą odpowiedzialności za przechwycenie treści poufnych przez osoby nieuprawnione w sytuacji nie korzystania przez Klienta z zaufanych źródeł sieci Internet oraz innych sieci telekomunikacyjnych. Jednocześnie Spółka oświadcza, że sieci i środki komunikacji stosowane przez Spółkę oraz Mecenasów zawierają wszelkie niezbędne zabezpieczenia uniemożliwiające przechwycenie przesyłanych i przechowywanych treści przez osoby nieuprawnione.

§ 8. Odstąpienie od Umowy

 

 1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, poprzez złożenie Spółce Oświadczenia o odstąpieniu od umowy pisemne na adres siedziby spółki lub pocztą elektroniczną.
 2. W sytuacji gdy Klient odstępuje od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 3. Klient nie może odstąpić od Umowy w sytuacji gdy skorzystał z Usługi w całości przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
 4. Po otrzymaniu Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Spółka niezwłocznie potwierdza ten fakt Klientowi telefonicznie lub na wskazany adres poczty elektronicznej.
 5. W sytuacji gdy Klient odstępuje od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 powyżej, Spółka zwraca zapłacone przez Klienta kwoty w terminie 7 dni roboczych na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. W zakresie przewidzianym przepisami prawa, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w zwrocie lub niedokonanie zwrotu jeżeli:
  1. Klient, pomimo wezwania, nie wskaże numeru rachunku bankowego, na które ma nastąpić zwrot należności;
  2. Klient, pomimo wezwania, nie przekaże wszystkich danych koniecznych do dokonania zwrotu należności;
  3. Klient przekazał błędne dane osobowe (imię, nazwisko, adres) lub błędny numer rachunku bankowego na który miał nastąpić zwrot należności.

§ 9. Wypowiedzenie Umowy

 

Spółka może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym poinformowaniem przesłanym na adres Klienta lub na adres poczty elektronicznej, w sytuacji gdy:

 1. Klient nie przestrzega obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu;
 2. Klient wykorzystuje Poradę w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawnymi;
 3. Klient dostarcza do Spółki lub do Mecenasa treści o charakterze bezprawnym, o których mowa w treści przepisu art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.);

§ 10. Reklamacja

 

 1. Reklamacje związane ze świadczoną Poradą Klient może przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy:
  1. oznaczenie Klienta składającego reklamację wraz z adresem korespondencyjnym (lub adresem poczty elektronicznej);
  2. wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem;
  3. wskazanie żądania Klienta związanych z reklamacją.
 3. Spółka rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, lub od otrzymania pisma uzupełniającego reklamację, powiadamiając Klienta o wyniku tego rozpatrzenia pisemnie na adres wskazany przez Klienta, lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.
 4. W przypadku braku któregokolwiek z elementów reklamacji wskazanych w ust. 2 powyżej, Spółka wzywa Klienta w terminie 5 dni roboczych do jej uzupełnienia. Nieuzupełnienie tych braków powoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

§ 11. Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółka, który przetwarza dane osobowe w celu zawarcia, kształtowania, realizacji, zmiany, rozliczenia i zakończenia Umowy, dochodzenia roszczeń związanych z Umową oraz w celu archiwizacji tych danych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Spółka wykorzystywane są wyłącznie w celach określonych w niniejszym Regulaminie i obejmuje następujące dane:
  1. imię i nazwisko Klienta;
  2. adres Klienta;
  3. numer Pesel/ Klienta;
  4. numer telefoniczny Klienta;
  5. adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta.
  6. inne dane, ustalane indywidualnie z Klientem, przekazane do przetwarzania.
 4. Podanie przez Klienta danych osobowych, o których mowa w ust. 3 lit. a - e powyżej, jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne i konieczne do zawarcia umowy o świadczenie Usług z Spółka. Podanie danych osobowych określonych w ust. 3 lit. f powyżej jest całkowicie dobrowolne.
 5. Dane osobowe są przetwarzane za zgodą Klienta oraz w zakresie w jakim Spółka jest do tego upoważniony ustawą w celu wykonania Umowy z Klientem, w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków Administratora danych osobowych wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, a także, na wyraźne żądanie Klienta, do działań poprzedzających zawarcie umowy.
 6. Za zgodą wyrażoną przez Klienta, dane osobowe Klienta są przetwarzane w celach marketingowych Spółka w odniesieniu do świadczonych przez Spółka usług oraz Produktów, w tym wysyłanie materiałów reklamowych oraz newsletterów, gromadzenia opinii o świadczonych Poradach.
 7. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane firmom współpracującym z Spółka w celach niezbędnych do realizacji Umowy, tj.
  1. Poczta Polska S.A. – w celu realizacji usług pocztowych, doręczeń;
  2. podmiot zapewniające świadczenie Konsultacji zakreślonych Umową przez Mecenasów
  3. Prawnicy, przed i w trakcie świadczenia Konsultacji.
 8. Dane osobowe Klientów Spółka przetwarza przez okres obowiązywania Umowy oraz przez okres od jej rozwiązania przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących Klientowi lub wobec Klienta.
 9. Dane osobowe Klienta przetwarzane przez Spółka nie będą podlegały w tym profilowaniu procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 10. Klient jest uprawniony do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, w tym ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych bez jakichkolwiek konsekwencji oraz do wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania oraz skargi do organu nadzorczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym w szczególności określonymi w ust. 2 powyżej.
 11. Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych jest: ……….. (adres e-mail, telefon). Inspektor Ochrony Danych jest właściwy w sprawie rozpatrywania reklamacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Klienta.

§ 12. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy jest Sąd Rejonowy w Warszawie.